Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1:

a. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Leefz met Lisa te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.leefzmetlisa.com

b. Inschrijving: een inschrijving waardoor je lid wordt van Leefz met Lisa. Dit kan op de manier die beschreven is in artikel 2a.

c. Leden: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. Een Leefz met Lisa medewerker kan je vragen door legitimatie aan te tonen dat jij lid bent.

d. Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Leefz met Lisa en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst.

ARTIKEL 2:

a. Je bent welkom om lid te worden bij Leefz met Lisa. Dit kan op de volgende manier: Op de club door het invullen van een papieren inschrijfformulier.

b. Als je lid wordt van Leefz met Lisa, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Leefz met Lisa besluiten de overeenkomst te beëindigen. Zonder geldig lidmaatschap kan Leefz met Lisa jou de toegang tot de club ontzeggen.

ARTIKEL 3: Lidmaatschap, termijn

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club.

b. Bij de inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor ofwel 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden.

c. Indien je kiest voor betaling per maand bij een overeenkomst voor 3, 6 of 12 maanden, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of incasso. De volgende betalingen worden vooruit per maand geïncasseerd via automatische incasso. Onze incassoperiode bedraagt één maand. Dit betekent dat we 3, 6 of 12 incasso’s uitvoeren per jaar.

d. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, kan je Leefz met Lisa lidmaatschap worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

e. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen wij de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

f. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

g. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 4: Openingstijden

a. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, overheidsbevel of feestdagen. Soms zullen we de sportschool dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een club moeten uitvoeren. Leefz met Lisa is ten alle tijden gerechtigd de openingstijden aan te passen of de sportschool te sluiten bij situaties van overmacht zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementsgelden of overeenkomst ontbindingen.

b. We willen onze clubs goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 5: Verhuizing of blessure

a. Verhuizing buiten een straal van 25 kilometer van de club is een geldige reden om je lidmaatschap te ontbinden.

b. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

c. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

ARTIKEL 6: Beëindigen lidmaatschap

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van 3, 6 of 12 maanden, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

b. Je kunt je overeenkomst opzeggen door een e-mail te sturen naar info@leefzmetlisa.com

c. Wij streven ernaar in de club een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Leefz met Lisa je de toegang tot de clubs ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Leefz met Lisa.

ARTIKEL 7: Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

b. Leefz met Lisa en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze clubs.

c. Leefz met Lisa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

ARTIKEL 8: Klachten

Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze club zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt hiervoor terecht bij een medewerker in onze club.

ARTIKEL 9: Persoonsgegevens

Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Leefz met Lisa verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de privacyverklaring van Leefz met Lisa wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Leefz met Lisa kun je terugvinden op onze website.

ARTIKEL 10: CONTACTGEGEVENS Leefz met Lisa

De contactgegevens van onze klantenservice zijn:

Telefoon: 0614971249

E-mail: info@leefzmetlisa.com

Adres: Van Beethovenlaan 6, Roosendaal

Voor veel informatie kun je daarnaast terecht op onze website www.leefzmetlisa.com

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Leefz met Lisa aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.